Regulamin wypożyczalni

Sprzęt fotograficzny podlegający wypożyczeniu jest wyłączną własnością Mariusza Wozińskiego – prowadzącego działalność nierejestrowaną pod nazwą Wozinski.photo pod adresem Reja 47, 56-200 Góra.

KLIENTEM Wypożyczalni Sprzętu Fotograficznego prowadzonej przez Wozinski.photo (dalej „Wypożyczalnia”) może być każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptuje regulamin Wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych i zachowanie ich w dyspozycji Wypożyczalni następuje przez podpisanie przez Klienta Umowy Wypożyczenia, której załącznikiem będzie niniejszy Regulamin.


 1. Umowa Wypożyczenia jest jedynym dokumentem, który uprawnia do wypożyczenia sprzętu fotograficznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzęt może wypożyczyć stacjonarnie Klient legitymujący się ważnym dowodem osobistym lub paszportem oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość, które są następnie skanowane przez Wypożyczalnię.
 3. Sprzęt można wypożyczyć wysyłkowo Klient kontaktuje się z nami na stronie lub telefonicznie lub mailowo i otrzymuje od nas potwierdzenie rezerwacji.
 4. Klient przesyła nam swoje dokładne dane meldunkowe i nr pesel w celu sporządzenia umowy.Następnie podpisuje i odsyła do nas skan podpisanej umowy.
 5. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt w pełni sprawny oraz dokłada wszelkich starań aby spełnić uzasadnione oczekiwania Klienta w tym zakresie. 
 6. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. 
 7. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię. Przelew musi być zrobiony z konta osoby lub firmy na którą będzie sporządzona umowa.
 8. Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię i stanowi całkowitą wartość wypożyczanego sprzętu. 
 9. Wypożyczalnia pobiera kaucję w formie gotówki, przedpłaty na konto osoby lub firmy na którą będzie sporządzona umowa. 
 10. Kaucja zostaje oddana w pełnej wysokości po zwrocie wypożyczonego sprzętu pozbawionego wszelkich wad czy uszkodzeń.
 11. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się tylko i wyłącznie w siedzibie Wypożyczalni, w godzinach jej pracy, tj. pod adresem: Reja 47 w Górze, w godzinach: pn-pt: 10.00-17.00
 12. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność wypożyczanego sprzętu. 
 13. Klient podpisując Umowę wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad czy uszkodzeń, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Z chwilą wydania sprzętu Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą sprzętu.
 14. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia.  
 15. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania i eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do najwyższej dbałości o sprzęt i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność. 
 16. Klient nie może dokonywać we własnym zakresie ani zlecać podmiotom trzecim żadnych ingerencji oraz napraw sprzętu. 
 17. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Brak oddania sprzętu w godzinach wskazanych w punkcie 8 powyżej powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku. 
 18. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony lub uszkodzony sprzęt. 
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja zostanie zatrzymana przez Wypożyczalnię. 
 20. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie na numer: 728 98 68 58 lub mailowo na email: kontakt@wozinski.photo. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normatywne zużycie sprzętu, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość wyrządzonej szkody ustala Wypożyczalnia na podstawie oszacowania przez Wypożyczalnię wartość braków lub wyceny naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego, zniszczonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
 22. Po wykonaniu usługi wypożyczenia sprzętu wystawiany jest rachunek od działalności nierejestrowanej.
 23. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest m. Góra lub Rybnik
 24. Inne, nieujęte w Regulaminie Wypożyczalni kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.